Regulamin

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Prometeus24, działający pod adresem www.prometeus24.pl jest prowadzony przez Artis Kamil Stawski w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25A/50, NIP: 8392897040 (zwany dalej “Sprzedającym”).

Dane teleadresowe Sprzedającego:

adres pocztowy: Mińska 25A/50, 03-808 Warszawa

numer telefonu: +48 519 495 000

adres poczty elektronicznej: sklep@prometeus24.pl

Sklep internetowy Prometeus24 specjalizuje się w sprzedaży surowców opałowych, paliw stałych oraz akcesoriów grillowych.

Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym jest posiadanie aktywnego adresu e-mailowego, urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, z dostępem do internetu, umożliwiającego przeglądanie stron www.
Ceny wszelkich towarów widniejących w witrynie internetowej zostały podane z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT.

Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena przy każdym towarze obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
Cena towaru uwzględnia koszt transportu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wycofania towarów, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów przed dokonaniem zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

10.Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem witryny internetowej towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Cechy szczególne towarów, ich opis będące przedmiotem sprzedaży zostały zaprezentowane na stronie sklepu internetowego.

11.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane w Sklepie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

12.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

13.Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia poprzez sklep internetowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
14.W związku z prowadzoną działalnością Sklep internetowy może nagrywać oraz archiwizować wszelkiego rodzaju formy korespondencji z Klientami. Praktyka ta ma na celu bezstronne rozwiązywanie ewentualnych sporów, dotyczących prowadzonych transakcji. Sprzedający jest zobowiązany do zachowania poufności treści rozmów oraz wszelkiej innej korespondencji, będących w jego posiadaniu, w związku z prowadzoną działalnością.

2

Transakcja

Zamówienia w sklepie internetowym Prometeus24 dokonuje się poprzez dodawanie produktów do koszyka zamówień oraz kolejnym przejściu kroków finalizujących transakcję.
Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania/dostawy, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
Po komunikacie elektronicznym informującym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu adres e-mail lub w formie wiadomości elektronicznej SMS na podany numer komórkowy.
Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:
– w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.

Po zawarciu umowy zostaje rozpoczęty proces realizacji zamówienia.

3

Płatność

W sklepie Prometeus24 istnieją dwie możliwości uiszczenia płatności:

  • płatność na konto bankowe,
  • płatność za pobraniem z obowiązkiem zapłaty.

Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu Przelewy24, przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Prometeus24 w serwisie Przelewy24.

Wybierając płatność za pobraniem Kupujący zostaje obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 30 zł. Wybranie tej opcji płatności oznacza, iż Kupujący zobowiązuje się do uregulowania należności u Kuriera w momencie dostawy towaru.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Prometeus24 w serwisie Przelewy24 (w przypadku płatności przelewem na konto).

4

Dostawa

Obszarem działalności Sprzedającego jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Czas wysyłki towarów wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Wobec częstych zmian na rynku opału, czas oczekiwania może się wydłużyć maksymalnie do 30 dni. (do dni roboczych nie wlicza się sobót oraz niedziel, innych dni świątecznych) Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w uzgodnionym terminie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 2 dni robocze.

Odpowiedzialność dostawy towaru spoczywa na Sprzedającym, który w tym celu wykorzystuje współpracujące z nim Firmy Kurierskie. Sprzedający ma prawo zmiany firmy kurierskiej, również po zawarciu umowy z Kupującym.
Po nadaniu towaru i odbiorze go przez Firmę Kurierską Kupujący otrzymuje stosowne potwierdzenie, iż towar został przekazany do wysyłki. Kupujący może otrzymać potwierdzenie wysyłki towaru w formie wiadomości elektronicznej SMS/wiadomości e-mail. Istnieje również możliwość podglądu statusu przesyłki poprzez konto użytkownika sklepu internetowego Prometeus24 bądź poprzez link otrzymany w wiadomości e-mail.
Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście po wybraniu stosownej opcji na formularzu zamówienia.

Do obowiązków Kupującego należy bezwględne sprawdzenie kompletności przesyłki w momencie dostarczenia jej przez Firmę Kurierską. Jeśli dostarczony towar zawiera uszkodzenia Kupujący winien spisać protokół reklamacyjny.(dostępny u Kuriera) Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszty transportu reklamowanego towaru ponosi Sprzedający.

W przypadku stwierdzenia wady towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

5

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.

Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedającego; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres sklep@prometeus24.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 k.c. stosuje się wprost.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (do pobrania również ze strony internetowej Sklepu) są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (jako załącznik do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania, a opakowanie towaru nie może zostać rozerwane. W przypadku rozerwania zewnętrznego opakowania towaru Kupujący przed dokonaniem jego zwrotu zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru do wysyłki. Rozerwanie opakowania jest traktowane jako użycie
towaru i wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Kupującego zryczałtowanych kosztów ponownego przepakowania towaru w celu dalszej odsprzedaży, który to koszt wynosi 100 zł za każdy towar. Koszty te zostaną naliczone po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego towaru i stwierdzeniu, że opakowanie towaru zostało rozerwane. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kosztów przepakowania towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar może zostać zwrócony osobiście w miejscu wskazanym przez Sprzedającego lub przy pomocy poczty bądź firmy przewozowej, przy czym koszty zwrotu towaru uzależnione są od jego ilości i cennika stosowanego przez wybranego przewoźnika. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Koszt nie mniejszy niż 300 zł za dostarczoną 1 paletę.
Sprzedający zobowiązuje się powiadomić kupującego o wysłaniu przesyłki na podany nr telefonu lub adres mailowy.
Jeśli kupujący, nie dopełni formalności rezygnacji z zakupu, zostanie powiadomiony o przesyłce (smsem lub mailem)  a towar zostanie dostarczony zgodnie z zamówieniem to na kupującym ciąży obowiązek zapłaty za prawidłowo dostarczony towar.
W razie kategorycznej odmowy przyjęcia towaru od kuriera, traktujemy to jako zwrot z winy klienta i kupujący zostanie obciążony wszelkimi kosztami na jakie naraził sprzedającego w wysokości kosztów uzależnionych od ilości i cennika stosowanego przez wybranego przewoźnika.
Koszt nie mniejszy niż 300 zł za dostarczoną 1 paletę.

Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.
Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, ma rozerwane zewnętrzne opakowanie bądź nosi ślady korzystania Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej ceny o koszt ponownego przepakowania towaru (o którym mowa w ust. 5 powyżej) lub o cenę zużytego bądź uszkodzonego towaru.

Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę sprzedaży na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

10.Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

11.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

12.Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
13.Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru oraz o obowiązku poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w razie odstąpienia od umowy.

6

Reklamacje i zwroty

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 k.c.) – złożyć Sprzedającemu
reklamację z tytułu rękojmi za wady,

jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
Wadliwy towar zakupiony w Sklepie podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych odpowiednimi przepisami prawa. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub drogą pocztową poprzez odesłanie towaru na adres wcześniej uzgodniony ze Sprzedawcą wraz z pisemnym opisem stwierdzonej wady oraz dowodem zakupu towaru w Sklepie. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu udokumentowany koszt odesłania towaru, o którym mowa w niniejszym ustępie.

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania przez Sprzedawcę towaru, którego dotyczyć ma zgłoszona wada.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku, nieprawidłowe opisy towarów) można składać na piśmie drogą pocztową, pocztą elektroniczną bądź telefonicznie (dane kontaktowe podano w § 1 ust. 2 Regulaminu).

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1 – 5 k.c. Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1 – 5 k.c., jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1-2 i art. 564 k.c.).

Za rozpatrywanie reklamacji jest odpowiedzialna specjalna komórka oddelegowana w Spółce – Dział Reklamacji.

Zawilgocenie towaru nie stanowi jego wady i nie podlega reklamacji.

Kupujący w każdym przypadku jest obowiązany przez użyciem towaru sprawdzić jego wilgotność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pieców i innych urządzeń grzewczych, spowodowane zawilgoceniem towaru.

7

Postanowienia końcowe

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Wszystkie towary i ich nazwy prezentowane na stronie internetowej Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez spółkę Infinitum danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary metodą Przelewy24, są przekazywane DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, obsługi reklamacji, a także pozyskania od Kupującego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym Prometeus24. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

Sprzedający jest uczestnikiem organizowanego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. w ramach serwisu Ceneo.pl programu “Zaufane opinie”. Z tego względu Kupujący wyraża zgodę na przekazanie przez Sprzedającego jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Infinitum sp. z o.o. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w sklepie internetowym Prometeus24, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych.

Infinitum sp. z o.o. szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://prometeus24.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

Infinitum sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Infinitum sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach

konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.Sklep (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

12.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

13.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Kupujący posiadający w Sklepie indywidualne konto zostaną poinformowani o dokonanej zmianie Regulaminu w przesłanej drogą elektroniczną korespondencji mailowej. Kupującemu przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie, w szczególności w razie braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie.